باور کنید قامت حیدر خمیده است
رنگ از عذار حضرت زهرا پریده است
باور کنید بغض حسن مانده در گلو
خونِ ‌دل حسین به صورت چکیده است
رحلت حضرت محمد (ص) وکریم  اهل بیت امام حسن مجتبی وآفتاب هشتم امام خوبی ها  غریب طوس آقا علی بن موسی الرضا بر همه ی شیفتگان عصمت و طهارت تسلیت باد