دلنوشته عاشقانه

گنجیشک کوچــــــــولــو از پشتـــــــــ شیــــــشه گفتــــــــــ:
 
منــــــــ همیشـــــه باهاتـــــــ میمونــــــــم . . .
 
و گنجیشکــــــــ تووی اتاقـــــ فقـــــط نگاشـــــــ کـــــــرد!
 
گنجیشکـــــــ کوچـــــــولو گفتـــــــ منـــــــ واقـــــعا عاشقــــــــتم . . .
 
امـــا گنجیشکــــــ تووی اتاقـــــــ بـــــاز هـــــم نگاشـــــ کــــــرد!
 
امـــــروز دیــدم گنجیشکــــــــ کوچـــــــــولو
 
 پشتـــــــ شیــــــشه ی اتاقـــــــم یخـــــــــ زده!
 
اونـــــــ هیچـــــــ وقتـــــــــ نفــــــهمید . .

 
گنجیشکـــــــ تووی اتاقـــــــــم . . .
 
چــــــــــوبیــــــ بـــــــود!

گنجیشک اشی مشی !

دیگه از ترس خیش شدن رو بوم ما نمیشینه

حیاط همسایه حوض نقاشی نداره

بی وفا به اونجا عادت کرده