شلاق حد برای پسری که در تلگرام ع منتشر کرده بود


شلاق



شلاق زند بخاطر تلگرام



قاضی دادگاههای انقلاب و عمومی، این فرد را به تحمل 13 ضربه تازیانه حد به جرم منتشر کردن ع محکوم کرده بود