نیزه

قرآن به سر

گناه به دل

حال من یکی است...


با نیزه ای میان سپاه معاویه

سری به نیزه بلند است


برگرفته شده از joshaghan.blog.ir