چـه بـى پـَــروا....
دِلــ ــم آغـــوش ِ ممنـــوعــه اى را مى خــ ــواهــَـد
کـه تنهــــا شـَ ــرعــى بــودنـش را
مــن مــ ـى دانـــَ ـم و
دِلـــ ــم ...

**********

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . .
کم می آورم ،
بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ،
اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . .
و...
تـــ ــو...


*********

ڪاشـــــ فقط بودی
وقتـے بغض مـےڪرבم!
بغلم مـےڪرבی و مـےگفتـے…
ببینمـــــ چشمـــــاتو
منـــــو نگاه کـטּ…
اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!

**********

خوابهایم بوی تن تورا میدهند.نکند آن دورتر ها نیمه شب مرا در آغوش میگیری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!