با من از شعر نگو...

از خودت بگو...

دلتنگ حرفای معمولی ام...

حالت خوبه؟

چکار میکنی؟

سرما نخورده ای؟

مراقب خودت باش...

زود برگرد...

دلتنگ همین حرفای معمولی ام...