ت
بیاساعت هایمان راتنظیم کنیم

حالابیاکل برنامه راازاول مرورکنیم

ساعت ده دقیقه مانده به شب واردبانک مى شویم

سرساعت من اسلحه ام رامیکشم وبه سمت باجه میروم

فریادمیزنم تمام پولها را بریزد توى کیسه

راستى من شبها سرساعت بایدکپسول چرک خشک کن بخورم


اصلا برنامه راعوض میکنیم

شب که شد

میرویم کناررودخانه

من ازرودخانه دزدى میکنم وکپسولم رامیخورم

تو هم به صداى قورباغه هاگوش کن

حالابیاساعتهایمان راتنظیم کنیم وبرنامه رامرورکنیم...